Aydınlatma Metni

HEPSİFİTNESS.COM

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

(“AYDINLATMA METNİ”)

 1. Aydınlatma Metni’nin Amacı

İşbu Aydınlatma Metni, Hepsi Fitness tarafından işletilmekte olan Hepsi Fitness markasını temsil eden www.hepsifitness.com (“Web Sitesi”)  ve Hepsi Fitness’a ait hizmetleri kullanan tüm kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“İlgili Kişi”) tarafından Hepsifitness.com ile paylaşılan veya Hepsifitness.com’un İlgili Kişi’nin Web Sitesini kullanımı veya Hepsifitness.com tarafından hizmetlerin sunumu sırasında toplanılan kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Hepsi Fitness, İlgili Kişi’nin kişisel verilerine saygı duymakta olup bu kişiler hakkında toplanan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hususunda gerekli özen ve dikkati göstermektedir. Bu Aydınlatma Metni ile toplanan kişisel verilerin türü, bilgilerin toplanma ve kullanılma amacı, işlenme şekli, kimlerle hangi amaçlar için paylaşıldığı ve İlgili Kişi’nin KVKK çerçevesinde hangi haklara sahip olduğuna ilişkin bilgiler sağlanmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni’ni kabul ederek, içeriğini ve Çerez Politikası'nı okuduğunuzu, anladığınızı ve serbest iradenizle kabul ettiğinizi bildirmektesiniz. Bu Aydınlatma Metni, sizden topladığımız veya sizin bize verdiğiniz tüm bilgileri işleyeceğimiz zemini belirlemektedir. Bilgilerinize ilişkin görüşlerimizi ve uygulamalarımızı ve bunları işleme şeklimizi anlamak için lütfen aşağıdaki içeriği dikkatle okuyunuz.

 1. İşlenmekte Olan Kişisel Veriler

Hepsi Fitness, Web Sitesi üzerinden üye olan ve/veya Hepsi Fitness’dan hizmet alan İlgili Kişiler’den;

 • ad, soyad, meslek, cinsiyet ve T.C. Kimlik numarası (gerektiği hallerde) gibi veri sahibini tanımaya yönelik sair veriler;
 • iletişim bilgileri (adres, e-posta adresi, telefon numarası);
 • alışveriş bilgileri (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli, kredi ve banka kartı bilgileriniz);
 • İlgili Kişiler tarafından temin edilmesi halinde sunulmakta olan hizmetlerin daha etkin bir şekilde kullanılması adına fiziksel özellikler (boy, kilo, bel çevresi, gibi);
 • pazarlamaya esas bilgiler (doğum tarihi, cinsiyet bilgisi, site kullanımları, alışveriş alışkanlıkları, adres ve alışkanlıklar gibi demografik müşteri bilgileri, her türlü ürüne ve hizmete ilişkin alışveriş alışkanlığı ve tercihler);
 • Hepsi Fitness ile gerçekleştirilen görüntülü veriler, şikayet ve talep kayıtları;
 • IP adresi, cihaz kimliği, internet sayfası görüntülemelerine ilişkin istatistikler, gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendirme URL’i internet log bilgisi, ziyaret edilen siteler ve internet sitelerimiz ile reklam ve elektronik posta içeriklerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair bilgiler gibi kişisel veriler temin etmektedir.
 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Hepsi Fitness tarafından toplanan kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 • hizmetlerimize ilişkin sorularınızı yanıtlamak ve isteklerinizi işleme alarak size mümkün olan en iyi hizmeti sağlamak;
 • üyeliğiniz kapsamında sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak;
 • üyeliğiniz çerçevesinde doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek;
 • Hepsi Fitness tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek; ve
 • kayıtlarımızı yönetmek ve muhafaza etmek.
 1. Verilerin İşlenmesinin Yasal Dayanağı

Kişisel verileriniz Hepsi Fitness tarafından KVKK’nın (i) 5/2(a) maddesi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) 5/2(c) maddesi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iii) 5/2(ç) maddesi uyarınca Hepsi Fitness’ın “hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, (iv) 5/2(f) maddesi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve (v) gerekli hallerde açık rızanın İlgili Kişilerden temin edilmesi halleri çerçevesinde işlenmektedir.  


 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi ve/veya Kuruluşlar

Yukarıda belirtilen yasal dayanaklar ve amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olmak üzere, kişisel veriler yurtiçinde veya yurtdışında mukim hizmet sağlayıcılarımız, iş ortaklarımız ve bağlı oldukları iştirak ve gruplarla paylaşılabilecek ve/veya tüzel kişilere transfer edilebilecektir.

 1. Haklarınız ve Başvuruda Bulunma: 

Hepsi Fitness tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Hepsi Fitness’a başvurmak sureti ile her zaman kişisel verilerinizin;

 • a)işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b)işlenmişse bilgi talep etme,
 • c)işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • d)yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • e)eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • f)ilgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • g)ilgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • h)münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • i)kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini

talep etme hakkını haiz olduğunuzu belirtmek isteriz.

Bununla birlikte Hepsi Fitness nezdinde sahip olduğunuz üyeliğinizden ayrılmak veya kullanıcı hesaplarını silme haklarını da haizsiniz. Bu hakkı dilediğiniz herhangi bir zamanda, bizimle info@hepsifitness.com adresi veya bu Aydınlatma Metni’nin sonunda belirtilen posta adresi üzerinden iletişim kurarak da uygulayabilirsiniz. Web Sitemiz zaman zaman partner ağlarımızın ve bağlı şirketlerimizin internet sitelerine/internet sitelerinden bağlantılar içerebilir. Bu internet sitelerinden herhangi birine giden bir bağlantıyı tıkladığınız takdirde, bu internet sitelerinin kendilerine ait gizlilik politikalarının bulunduğunu ve bu politikalar için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülüğü kabul etmediğimizi belirtmek isteriz. Bu internet sitelerine herhangi bir kişisel veri göndermeden önce lütfen bu politikaları kontrol ediniz.

Başvurularınızı veri sorumlusu sıfatını haiz Hepsi Fitness’a aşağıda belirtilen iletişim kanallarından iletebilirsiniz. (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

Adres:

Telefon numarası:

E-posta:

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Hepsi Fitness, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve hukuken sahip olduğu hakları kullanabileceği süre boyunca saklayacak ve süreler sonunda periyodik olarak ilgili kişisel verileri imha edecek veya anonim hale getirecektir.

Buna ek olarak, Hepsi Fitness, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Güvenliği ve Bütünlüğü

Kişisel verilerinizin, özellikle işleme süreci verilerin bir ağ üzerinden iletimini içerdiğinde yanlışlıkla veya kanuna aykırı şekilde tahrip edilmesi, kaybedilmesi, değiştirilmesi, yetkisiz kullanımı, ifşa edilmesi, erişilmesi ve diğer tüm kanuna aykırı işleme faaliyetleri ve amacı dışında kullanılmasına karşı korumak için uygun teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

 1. Bilgileri güvende tutma

Hepsi Fitness, kişisel bilgileri toplamak için Hepsi Fitness adına hareket edecek üçüncü taraf iş ortaklarını istihdam edebilir. Bu gibi durumlarda söz konusu üçüncü taraflar gizlilik anlaşmalarına tabi olacak ve Hepsi Fitness tarafından Aydınlatma Metni’ne tam uyum sağlamaları için talimatlandırılacaktır. İnternet sitemiz üzerinden temin edilen üyelik çerçevesinde sizlere bir şifre sağlanması halinde bu şifreyi gizli tutmak sizlerin sorumluluğundadır. Şifrenizi hiç kimse ile paylaşmamanızı rica ederiz.

 1. Çerezler

Web Sitemizde çerezler kullanmaktayız. Çerezlerin kullanımı ve web analizi araçlarını kullandığımız veya eklentilerini Web Sitemize entegre ettiğimiz tarafların gizlilik politikaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen çerez politimızı okuyunuz.

 1. Sosyal Ağlar

Web Sitemiz size çeşitli sosyal ağlardan kaynaklanan sosyal eklentiler sağlayacaktır. Bir sosyal ağ üzerinden karşılıklı iletişim kurmayı isterseniz, internet sitemizde gerçekleştirdiğiniz etkinlikler Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda da görüntülenecektir.

Web Sitemizi ziyaretiniz sırasında bu sosyal ağ sitelerinden birinde açık bir oturumunuz var ise, sosyal ağ sitesi bu bilgileri profilinize ekleyebilir. Sosyal eklentilerden biri ile karşılıklı iletişim içindeyseniz, bu bilgiler sosyal ağ sitesine aktarılacaktır. Bu tür bir veri transferini istemiyorsanız, lütfen internet sitemize giriş yapmadan önce sosyal ağ sitenizdeki oturumunuzu kapatın.

Verilerin bu şekilde toplanmasını ve veri transferini sosyal eklentiler üzerinden kontrol edememekteyiz. Kişisel verilerinizin toplanması ve aktarımına, sahip olduğunuz haklara ve tatmin edici gizlilik ayarlarına nasıl ulaşabileceğinize ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen bu sosyal ağların gizlilik politikalarını okuyunuz.

 1. İletişim Bilgileri

Kişisel verilerinizin işlenmesi veya Aydınlatma Metnimize ilişkin tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim bilgilerimiz:

Hepsi Fitness . Com

info@hepsifitness.com

 1. Bu politikadaki değişiklikler

Hepsi Fitness gizlilik ve veri korumanın temel ilkelerine bağlı kalmaya söz verir. Bu nedenle Aydınlatma Metni’ni güncel ve gizlilik ve veri koruma ilkeleriyle uyumlu durumda tutmak için düzenli aralıklarla gözden geçiriyoruz. Bu Aydınlatma Metni, internetle ilgili yeni gelişmeler ve yürürlükteki mevzuata her an uyumlu kalmak amacıyla zaman zaman değiştirilebilir. Aydınlatma Metnimizde yapılacak önemli değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin güncel bir sürümüyle birlikte internet sitemizde herkese ilan edilecektir. Aydınlatma Metnimizde gelecekte yapacağımız tüm değişiklikler bu sayfada ilan edilecek ve uygun ve gerekli görüldüğünde, size e-posta ile bildirilebilecektir.

 

Bültenimize E-Mail & SMS ile kayıt olun.

Gelişmelerden haberiniz olsun !

Bu site TozSoft E-Ticaret sistemleri ile hazırlanmıştır